Blog JetVerify
Monday, 27 October 2014

Jak zabezpieczy? si? przed b??dnymi i fa?szywymi leadami

Marketerzy prowadz?c dzia?ania sprzeda?owe w Internecie borykaj? si? z problemem obs?ugi leadw, ktre zosta?y nieprawid?owo wype?nione (b??dny numer telefonu, b??dny adres email) lub ktre wr?cz by?y prbami oszustwa.

W zale?no?ci od rodzaju kampanii, nieprawid?owe rekordy stanowi? od 5% nawet do 30% wszystkich leadw. Na 98 tys. przeanalizowanych przez Salelifter formularzy, 27% wype?nionych by?o b??dnie.

Najcz?stsz? przyczyn? jest po prostu pomy?ka osoby wype?niaj?cej w po?piechu formularz kontaktowy:
- ?le wpisana domena - dotyczy a? 21% przypadkw b??dnych adresw email, np. Gmail.pl, gjail.pl itp.,
- ?le wpisany numer telefonu: za du?o lub za ma?o cyfr (36% przypadkw b?ednych numerw tel.), nieistniej?cy prefix, ci?gi jedno lub dwuznakowe, itp.

Niestety, cz?sto jest to efekt prb fa?szowania leadw przez nieuczciwych wydawcw, dzia?aj?cych z nadziej? wy?udzenia wynagrodzenia od reklamodawcw.

Model rozlicze? CPL/ CPA, przy wielu swoich zaletach dla reklamodawcw, jest niestety do?? cz?sto nara?ony na coraz to bardziej wysublimowany fraud.

W skutek tego reklamodawca traci:
- Czas na obs?ug? leadw, ktre nigdy nie mia?y szans na konwersj? lub s? po prostu nieprawid?owe.
- Pieni?dze: obs?uga leada w wewn?trznym call center to koszt, ktrego mo?na by?o unikn??.
- Mo?liwo?? konwersji: im szybciej zadzwonimy do osoby, ktra wype?ni?a formularz, tym wi?ksze jest prawdopodobie?stwo konwersji - obs?uga leadw podejrzanych lub nieprawid?owych, cz?sto powoduje, ?e dobre leady czekaj? w kolejce a my ponosimy koszt utraconych korzy?ci.

W odpowiedzi na skal? zjawiska Mediateam Interactive przygotowa? JetVerify - narz?dzie do zabezpieczania formularzy przed prbami oszustw np.:
- Blokada tzw. wlewania leadw,
- Weryfikacja skrzynek tymczasowych,
- Weryfikacja przypadkowych ci?gw znakw, wulgaryzmw, fikcyjnych postaci

i pomy?ek we wpisywanych przez internaut? danych, np.:
- Weryfikacja sk?adni, imion, nazw domen,
- Weryfikacja kana?w kontaktu bezpo?rednio u operatora.

Wieloetapowe testy danych osobowych i kana?w kontaktu pozwalaj? na odrzucenie i oznaczenie potencjalnie i realnie nieprawid?owych danych. Oto przyk?ady:

Rekord z poprawnym imieniem, nazwiskiem i nr telefonu, ale niepoprawnym adresem email mo?emy oznaczy? jako podejrzany. Wwczas klient decyduje, czy kontaktowa? si? z dan? osob? i rozliczy? j? z dostawca leada, czy nie. Mo?e jej rwnie? nada? odpowiedni priorytet sprawiaj?c, ?e ca?y rekord jest wwczas potencjalnie nieprawid?owy.

Je?li niepoprawne dane to zarwno email jak i numer telefonu, rekord jest z ca?? pewno?ci? b??dny.

Je?li w rekordzie umieszczono email tymczasowy, mo?e by? to spowodowane niech?ci? internauty do komunikowania si? z nim w tym kanale, jak rwnie? leadem generowanym przez tzw. bota.


W ka?dym przypadku to reklamodawca decyduje, co zrobi? z przekazywan? przez jetVerify informacj? o rekordzie.

Narz?dzie mo?na ju? testowa? pod tym adresem:
http://app.jetverify.pl/

Marketerzy prowadz?c dzia?ania sprzeda?owe w Internecie borykaj? si? z problemem obs?ugi leadów, które zosta?y nieprawid?owo wype?nione (b??dny numer telefonu, b??dny adres email) lub które wr?cz by?y próbami oszustwa.

W zale?no?ci od rodzaju kampanii, nieprawid?owe rekordy stanowi? od 5% nawet do 30% wszystkich leadów. Na 98 tys. przeanalizowanych przez Salelifter formularzy, 27% wype?nionych by?o b??dnie.

Najcz?stsz? przyczyn? jest po prostu pomy?ka osoby wype?niaj?cej w po?piechu formularz kontaktowy:
- ?le wpisana domena - dotyczy a? 21% przypadków b??dnych adresów email, np. Gmail.pl, gjail.pl itp.,
- ?le wpisany numer telefonu: za du?o lub za ma?o cyfr (36% przypadków b?ednych numerów tel.), nieistniej?cy prefix, ci?gi jedno lub dwuznakowe, itp.

Niestety, cz?sto jest to efekt prób fa?szowania leadów przez nieuczciwych wydawców, dzia?aj?cych z nadziej? wy?udzenia wynagrodzenia od reklamodawców.

Model rozlicze? CPL/ CPA, przy wielu swoich zaletach dla reklamodawców, jest niestety do?? cz?sto nara?ony na coraz to bardziej wysublimowany fraud.

W skutek tego reklamodawca traci:
- Czas na obs?ug? leadów, które nigdy nie mia?y szans na konwersj? lub s? po prostu nieprawid?owe.
- Pieni?dze: obs?uga leada w wewn?trznym call center to koszt, którego mo?na by?o unikn??.
- Mo?liwo?? konwersji: im szybciej zadzwonimy do osoby, która wype?ni?a formularz, tym wi?ksze jest prawdopodobie?stwo konwersji - obs?uga leadów podejrzanych lub nieprawid?owych, cz?sto powoduje, ?e dobre leady czekaj? w kolejce a my ponosimy koszt utraconych korzy?ci.

W odpowiedzi na skal? zjawiska Mediateam Interactive przygotowa? JetVerify - narz?dzie do zabezpieczania formularzy przed próbami oszustw np.:
- Blokada tzw. wlewania leadów,
- Weryfikacja skrzynek tymczasowych,
- Weryfikacja przypadkowych ci?gów znaków, wulgaryzmów, fikcyjnych postaci

i pomy?ek we wpisywanych przez internaut? danych, np.:
- Weryfikacja sk?adni, imion, nazw domen,
- Weryfikacja kana?ów kontaktu bezpo?rednio u operatora.

Wieloetapowe testy danych osobowych i kana?ów kontaktu pozwalaj? na odrzucenie i oznaczenie potencjalnie i realnie nieprawid?owych danych. Oto przyk?ady:

Rekord z poprawnym imieniem, nazwiskiem i nr telefonu, ale niepoprawnym adresem email mo?emy oznaczy? jako podejrzany. Wówczas klient decyduje, czy kontaktowa? si? z dan? osob? i rozliczy? j? z dostawca leada, czy nie. Mo?e jej równie? nada? odpowiedni priorytet sprawiaj?c, ?e ca?y rekord jest wówczas potencjalnie nieprawid?owy.

Je?li niepoprawne dane to zarówno email jak i numer telefonu, rekord jest z ca?? pewno?ci? b??dny.

Je?li w rekordzie umieszczono email tymczasowy, mo?e by? to spowodowane niech?ci? internauty do komunikowania si? z nim w tym kanale, jak równie? leadem generowanym przez tzw. bota.


W ka?dym przypadku to reklamodawca decyduje, co zrobi? z przekazywan? przez jetVerify informacj? o rekordzie.

Narz?dzie mo?na ju? testowa? pod tym adresem:
http://app.jetverify.pl/

Autor: JetVerify


Dołącz do JetVerify już teraz
i rozpocznij walidację.
Dołącz za darmo