Blog JetVerify
Monday, 3 November 2014

Walidacja w przyjazny sposób

Ju? na wst?pie nale?a?oby wyja?ni? zawi?o?ci technologii informatycznej dotycz?ce tego czym jest weryfikacja i walidacja? Ostatecznie chodzi o to samo, ale osobi?cie wol? okre?lenie walidacja, bo wi??e si? ono ze spe?nieniem oczekiwa? klienta, czyli bli?sze jest percepcji merketera.

Dotychczas najwi?kszym problemem walidacji baz danych, z perspektywy marketingu, by?a bariera techniczna. Walidacja wymaga?a specjalistycznej wiedzy, znajomo?ci SQLa i know how z dziedziny pisania i przeprowadzania testw.

Zwykle ka?dy weryfikowany plik danych wymaga? zaanga?owania osb z dzia?u IT, z ktrymi rozmowy nie nale?? do najprostszych. Poza tym "nie po to cz?owiek studiowa? 5 lat na politechnice, ?eby teraz zajmowa? si? takim bana?em" - niski priorytet zada? zwi?zanych z walidacj? wyd?u?a? czas realizacji zlecenia lub wymaga? zaanga?owania agencji zewn?trznej. To z kolei wi?za?o si? z podpisywaniem pliku dokumentw, szeregiem biurek przez ktre musia?y one przej?? ?eby uzyska? akceptacj?. Na koniec trzeba by?o jeszcze wystawi? plik na SFTP i cierpliwie czeka? na plik zwrotny.

Brak wiedzy technicznej po stronie biznesu (marketing, sprzeda?), procedury ochrony danych w ramach organizacji i brak mocy przerobowych zespo?u programistycznego, to najwi?ksze bol?czki marketingu baz danych.

W przypadku walidacji zlecanej na zewn?trz, mo?na do tego doda? problemy proceduralne przy udost?pnianiu bazy danych kontaktowych zleceniobiorcy, trudny i d?ugi proces podpisywania umowy, problemy w komunikacji pomi?dzy dzia?ami IT, wyd?u?ony czas oczekiwania i na koniec nieprecyzyjne testy jako?ciowe.

Czy zatem przyjemna w obs?udze aplikacja, intuicyjny interfejs u?ytkownika, weryfikacja bazy danych oparta na przemy?lanym i skutecznym silniku musi pozostawa? w sferze marze? marketera?

Okazuje si?, ?e odpowied? na te wyzwania jest w zasi?gu r?ki ka?dej firmy - to JetVerify. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu jego twrcw w programach sprzeda?owych i lead generation, algorytm JetVerify jest bardzo dobrze przemy?lany i dopracowany.

JetVerify umo?liwia osobie nietechnicznej import bazy danych i pe?n? jej weryfikacj? plus wygenerowanie raportu pokazuj?cego jej efekty. W zale?no?ci od rodzaju danych i rozmiaru pliku, czas oczekiwania na efekt to maksymalnie kilka godzin (przy czym aplikacja dzia?a w tle, a osoba j? obs?uguj?ca mo?e w tym czasie spokojnie wyj?? na spotkanie lub otworzy? j? nast?pnego dnia i pobra? gotowy, zwalidowany plik.

Ju? na wst?pie nale?a?oby wyja?ni? zawi?o?ci technologii informatycznej dotycz?ce tego czym jest weryfikacja i walidacja? Ostatecznie chodzi o to samo, ale osobi?cie wol? okre?lenie walidacja, bo wi??e si? ono ze spe?nieniem oczekiwa? klienta, czyli bli?sze jest percepcji merketera.

Dotychczas najwi?kszym problemem walidacji baz danych, z perspektywy marketingu, by?a bariera techniczna. Walidacja wymaga?a specjalistycznej wiedzy, znajomo?ci SQLa i know how z dziedziny pisania i przeprowadzania testów.

Zwykle ka?dy weryfikowany plik danych wymaga? zaanga?owania osób z dzia?u IT, z którymi rozmowy nie nale?? do najprostszych. Poza tym "nie po to cz?owiek studiowa? 5 lat na politechnice, ?eby teraz zajmowa? si? takim bana?em" - niski priorytet zada? zwi?zanych z walidacj? wyd?u?a? czas realizacji zlecenia lub wymaga? zaanga?owania agencji zewn?trznej. To z kolei wi?za?o si? z podpisywaniem pliku dokumentów, szeregiem biurek przez które musia?y one przej?? ?eby uzyska? akceptacj?. Na koniec trzeba by?o jeszcze wystawi? plik na SFTP i cierpliwie czeka? na plik zwrotny.

Brak wiedzy technicznej po stronie biznesu (marketing, sprzeda?), procedury ochrony danych w ramach organizacji i brak mocy przerobowych zespo?u programistycznego, to najwi?ksze bol?czki marketingu baz danych.

W przypadku walidacji zlecanej na zewn?trz, mo?na do tego doda? problemy proceduralne przy udost?pnianiu bazy danych kontaktowych zleceniobiorcy, trudny i d?ugi proces podpisywania umowy, problemy w komunikacji pomi?dzy dzia?ami IT, wyd?u?ony czas oczekiwania i na koniec nieprecyzyjne testy jako?ciowe.

Czy zatem przyjemna w obs?udze aplikacja, intuicyjny interfejs u?ytkownika, weryfikacja bazy danych oparta na przemy?lanym i skutecznym silniku musi pozostawa? w sferze marze? marketera?

Okazuje si?, ?e odpowied? na te wyzwania jest w zasi?gu r?ki ka?dej firmy - to JetVerify. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu jego twórców w programach sprzeda?owych i lead generation, algorytm JetVerify jest bardzo dobrze przemy?lany i dopracowany.

JetVerify umo?liwia osobie nietechnicznej import bazy danych i pe?n? jej weryfikacj? plus wygenerowanie raportu pokazuj?cego jej efekty. W zale?no?ci od rodzaju danych i rozmiaru pliku, czas oczekiwania na efekt to maksymalnie kilka godzin (przy czym aplikacja dzia?a w tle, a osoba j? obs?uguj?ca mo?e w tym czasie spokojnie wyj?? na spotkanie lub otworzy? j? nast?pnego dnia i pobra? gotowy, zwalidowany plik.

Autor: JetVerify


Dołącz do JetVerify już teraz
i rozpocznij walidację.
Dołącz za darmo